Text Colour :                 Text Size : A-       A+      

सचिव (वस्त्रोद्योग)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग

महाराष्ट्र शासन

3 रा मजला, कक्ष क्रमांक -316 अनेक्स ,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032

मुंबई 400032

फोन नंबर : 022-22836819

फॅक्स : 022-22828986

ई-मेल : acs.textile@maharashtra.gov.in

वस्त्रोद्योग आयुक्तालय,
नागपूर

महाराष्ट्र शासन

जुने सचिवालय इमारत, जी.पी.ओ. च्या समोर,
सिव्हिल लाईन्स

नागपूर 440001

फोन नंबर : 0712-2561247, 2526408

फॅक्स : 0712-252 6408

ई-मेल : textilecomm.ng-mh@gov.in & directortextiles@rediffmail.com

प्रादेशिक उपायुक्त (वस्त्रोद्योग),
मुंबई

महाराष्ट्र शासन

7 वा मजला, चरई टेलिफोन एक्सचेंज बिल्डिंग,
मावळी मंडळ मार्ग, चरई,
ठाणे पश्चिम,

ठाणे , महाराष्ट्र-400601

फोन नंबर : 022-254 05363

ई-मेल : rddtextiles3mumbai@rediffmail.com

प्रादेशिक उपायुक्त (वस्त्रोद्योग),
नागपूर

महाराष्ट्र शासन

नवीन प्रशासन इमारत क्रमांक ०२,
बी विंग, आठवा मजला, सिव्हिल लाईन्स,

नागपूर - 440001

फोन नंबर : Phone- 0712-2537927

ई-मेल : rddtextiles1nagpur@rediffmail.com

प्रादेशिक उपायुक्त (वस्त्रोद्योग),
सोलापूर

महाराष्ट्र शासन

सोलापूर जिल्हा महसूल कर्मचारी
पत सहकारी संस्था इमारत

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, सिद्धेश्वर पेठ,

सोलापूर 413001

फोन नंबर: 0217-2323161

ई-मेल: rddtextiles2solapur@rediffmail.com

प्रादेशिक उपायुक्त (वस्त्रोद्योग),
औरंगाबाद

महाराष्ट्र शासन

बाळासाहेब पवार साखर भवन, तिसरा मजला,
झाफर गेट, जुना मोंढा

औरंगाबाद - 431001

फोन नंबर : 0240-2970058 / 4689

ई-मेल : rddtextiles4aurangabad@rediffmail.com