टीप : वस्त्रोद्योग घटक धारकांना वीज दर सवलत योजनेतील तांत्रिक अडीअडचणीचे निराकरण करण्यासाठी श्री.जी.व्ही. वंडकर, सहायक आयुक्त (यंत्रमाग) यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली असून त्यांचा संपर्काचा दूरध्वनी क्रमांक ०७१२-२५६१२४७ असा आहे.

शासन निर्णय दि. 06.03.2024 व दि. 15.03.2024 अन्वये, वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 अंतर्गत यंत्रमाग, सूतगिरणी व अन्य वस्त्रोद्योग घटकांना वीजदर सवलतीकरीता नवीन नोंदणी करण्यासाठी खालील नमूद link वर click करून नोंदणी करावी. व ज्या यंत्रताग वस्त्रोद्योग घटकांनी पुर्वीच नोंदणी केली आहे त्यांनी अतिरीक्त वीजदर सवलत तात्काळ प्राप्त होण्याकरीता संकेतस्थळावर त्रुटींची पुर्तता तात्काळ करावीत

इलेक्ट्रिकल सबसिडी नोंदणीसाठी अँड्रॉइड मोबाईल ॲप डाउनलोड करा

डाऊनलोड लिंक शा .नि..१५.३.२४ अंतर्गत... वीजदर सवलती करिता..२७ HP खालील यंत्रमाग धारक घटकांना.... ऑफलाईन पद्धतीने... अर्ज सादर करणे करिता

२. प्रमाणपत्र १ ते ५

यंत्रमाग धारकांना ऑनलाइन नोंदणी अर्ज करताना येणाऱ्या अडचणी बाबतचे शंका निरसन


चालू घडामोडी

वीजदर सूचना संच फॉरमॅट

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ मध्ये सुधारणा करणेबाबत

राज्यात लघु-वस्त्रोद्योग संकुल (Mini Textile Park) स्थापन करण्याकरीता अनुदान देण्याबाबतची योजना सुरु करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत

सेवा निवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याकरिता अर्ज

सहायक आयुक्त (तांत्रिक) गट ब राजपत्रित संवर्गातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नामिकासूची करणेबाबत

आयुक्तालयाचे संकेतस्थळावर दि. 01.02.2021 पर्यंत स्वयंघोषणापत्र सादर न केलेल्या 471 वस्त्रोद्योग घटकांची (491 वीजग्राहक क्रमांकाची) आयुक्तालयाचे संदर्भिय पत्र दि. 02.03.2021 अन्वये वीजदर सवलत पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित करण्याबाबत महावितरण कार्यालयास निर्देश देण्यात आले होते. याअनुषंगाने आयुक्तालयाद्वारे सदर वस्त्रोद्योग घटकांना आवश्यक कागदपत्रांची/ त्रुटींची पुर्तता करण्याबाबत वेळोवेळी निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
तरीही सदर 471 वस्त्रोद्योग घटकांपैकी 249 वस्त्रोद्योग घटकांनी संकेतस्थळावर अद्यापही आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता केलेली नसल्याचे निर्दशनास येत आहे. सबब सदर वस्त्रोद्योग घटकांना आवश्यक कागदपत्रांची अथवा त्रुटींची पुर्तता करण्याकरीता दि. 31 डिसेंबर, 2023 पर्यंत मुदत देण्यात येत आहे. सदर मुदतीपर्यंत उक्त वस्त्रोद्योग घटकाने त्रुटीची पुर्तता किंवा शासन विहीत कागदपत्रांची पुर्तता न केल्यास त्यांच्या वीजदर सवलत प्रस्तावांची शासन संकेतस्थळावरील नोंदणी कायमस्वरूपी रद्य करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

गणेश चतुर्थी निमित्त पाच पारंपारिक वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील प्रमाणित व नोंदणीकृत विणकरांना उत्सव भत्ता योजना

राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिका धारक प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक साडी मोफत उपलब्ध करण्याची कॅप्टिव्ह मार्केट योजना सुरु करणेबाबत

हातमाग विणकर कुटुंबाना प्रतिमाह २०० युनिट पर्यन्त मोफत वीज देण्याबाबत

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत हातमाग विणकरांना केंद्र पुरस्कृत कच्चा माल पुरवठा योजनेतील (आरएमएसएस) धाग्यावर हातमाग विणकरांना अतिरीक्त अनुदान देणेबाबत

पारंपारिक वस्त्रोद्योग विणकरांना बक्षीस योजना

लेखापरीक्षक वर्ग -१ सहकारी संस्था संवर्गातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नामिकासुची करणेबाबत

इलेक्ट्रिक सबसिडी प्रमाणपत्र 1 ते 5 कागदपत्रांशी संबंधित माहिती

शासन निर्णय दि. ०२.०६.२०२३ अन्वये राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोदयोग धोरण २०२३-२८ जाहीर झालेले आहे. सबब वस्त्रोदयोग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत वीजदर सवलत बाबतचे नवीन घटकांची नोंदणी (New Registration Tab) हे दि. ०२.०६.२०२३ पासून पुढील शासन आदेश येईपर्यंत बंद करण्यात येत आहे.

वस्त्रोद्योग धोरणाअंतर्गत व्याज अनुदान योजनेखाली प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत देणे तसेच अतिरिक्त्त उभारणी कालावधी रद्द करण्याबाबत.

जमीन विक्री संदर्भात ई - लिलाव पद्दतीने विक्री होण्याकरीता निविदा www.eauction.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

१) कस्टोडियन, वसंत सहकारी सूत वा कापड गिरणी लि. पांढरकवडा, प्रकाशित ई-लिलाव बोली दस्तऐवज जमिनीच्या विक्रीसाठी www.eauction.gov.in या वेबसाइटवर पाहता आणि डाउनलोड करता येतील.
2) कस्टोडियन, अमरावती कापूस उत्पादक सहकारी, सूतगिरणी, लि. अमरावती, ता. & जिल्हा. अमरावती, जमिनीच्या विक्रीसाठी प्रकाशित ई-लिलाव बोली दस्तऐवज www.eauction.gov.in या वेबसाइटवर पाहता व डाउनलोड करता येईल.

अ.क्र कार्यालयाचे नांव व पत्ता अधिकाऱ्याचे नांव दुरध्वनी क्रमांक
प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नविन प्रशासकीय ईमारत २ आठवा माळा सिव्हील लाईन नागपूर श्रीमती. सिमा पांडे ०७१२-२५३७९२७
प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, सोलापूर जिल्हा महसूल कर्मचारी सह पत संस्था, ईमारत जिल्हाअधिकारी आवार, सोलापूर श्री. चंद्रकांत टिकुरे ०२१७-२३२३१६१
प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, मुंबई, भारुका चॅरिटेबल ट्रस्ट ट्रान्सपोर्ट हाऊस, पाचवा माळा, १२८-ब पुना स्ट्रीट, मस्जिद (पूर्व) मुंबई - ४००००९ श्री. दिपक खांडेकर ०२२-२३७००६११
प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, बाळासाहेब पवार सहकार भवन ३, रा माळा मोठा रोड, जाफर गेट जवळ, औरंगाबाद श्री. बी. एल. वांगे ०२४०-२९७००५८
सहायक आयुक्त (हातमाग) वस्त्रोद्योग आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य नागपूर श्री. जी. जी. गजभिये ०७१२-२५६१२४७

Information on the selection of candidates for Admission to the First Year and Second Year (through Lateral Entry) of Three Years (SS) Diploma Course in Handloom and Textile Technology 2023-24. Instructions to download and submit the application to the office of the concerned Regional Deputy Commissionerate from 25/05/2023 to 23/06/2023

Application Form for Admission to Three Year Diploma in Handloom and Textile Technology (DHTT)

Press Note