चालू घडामोडी

महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत वीजदर सवलत मिळणाऱ्या यंत्रमाग घटकांची आयुक्तालयाचे संकेतस्थळावर ऑनलॉईन अर्ज करण्यासाठी अंतिम मुदत दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१. (फक्त पॉवरलूम युनिट्ससाठी)

सन २०२१-२२ या शैक्षणिक सत्राकरीता तीन वर्षीय हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञान पदविकेच्या प्रथम सत्राकरीता महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांची निवड करणे अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांक २०/०८/२०२१ आहे.

ज्या वस्त्रोद्योग घटकांनी वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वीज दर सवलत योजनेकरीता ऑनलाईन अर्ज सादर केला आहे,अशा सर्व वस्त्रोद्योग घटकांनी शासनाच्या निर्देशानुसार पत्रात नमूद केलेले नमुना 1 ते 4 तातडीने ऑन लाईन पद्धतीने सादर करावे.

वस्त्रोद्योग घटकांना प्राप्त झालेल्या वीजदर सवलत लाभासाठी स्वघोषणापत्र सादर करण्याबाबत

"कोरोना " साठी काय करावे आणि काय करू नये

आमच्या सेवा

यंत्रमाग युनिट

हातमाग युनिट

सूतगिरणी युनिट