चालू घडामोडी

शासन निर्णय, सहकार पणन, व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण -2018/प्र. क्र. 1649 /टेक्स -5, दिनांक 22 ऑक्टोबर 2021 नुसार, शासन निर्णय सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील प्रमाणपत्रे सादर करण्याबाबत ( संबंधित वस्त्रोद्योग घटकांनी त्यांच्या UNIT LOGIN या Tab मधून Login केल्यानंतर Certificates 1 to 5 या link मधून सदर प्रमाणपत्रे ऑनलाईन सादर करावीत )

महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत वीजदर सवलत मिळणाऱ्या यंत्रमाग घटकांची आयुक्तालयाचे संकेतस्थळावर ऑनलॉईन अर्ज करण्यासाठी तीन महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ बाबत (फक्त पॉवरलूम युनिट्ससाठी)

ज्या वस्त्रोद्योग घटकांनी वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वीज दर सवलत योजनेकरीता ऑनलाईन अर्ज सादर केला आहे,अशा सर्व वस्त्रोद्योग घटकांनी शासनाच्या निर्देशानुसार पत्रात नमूद केलेले नमुना 1 ते 4 तातडीने ऑन लाईन पद्धतीने सादर करावे.

वस्त्रोद्योग घटकांना प्राप्त झालेल्या वीजदर सवलत लाभासाठी स्वघोषणापत्र सादर करण्याबाबत

"कोरोना " साठी काय करावे आणि काय करू नये

आमच्या सेवा

यंत्रमाग युनिट

हातमाग युनिट

सूतगिरणी युनिट