चालू घडामोडी

केंद्र शासनाच्या भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्था बरगर (ओडिशा) व व्यंकटगिरी (आंध्र प्रदेश) येथिल सन २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्राकरीता तीन वर्षीय हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविकेच्या प्रथम सत्राकरीता महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांचे अर्ज मागवणे बाबतची जाहीरात

केंद्र शासनाच्या भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्था बरगर (ओडिशा) व व्यंकटगिरी (आंध्र प्रदेश) येथिल सन २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्राकरीता तीन वर्षीय हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविकेच्या प्रथम सत्राकरीता महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांची निवड करणेबाबतची जाहीरात

"कोरोना " साठी काय करावे आणि काय करू नये

" वस्त्राय -२०२० " साठी कार्यक्रम व्यवस्थापन सेवा पुरविणे - अमेंडमेन्ट - V

वापरकर्ता इंटरफेस फेज - II

वापरकर्ता इंटरफेस फेज - II( Contest Link )

विजेता घोषणा फेज - I

वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे अधिपत्याखालील तांत्रिक पदावर कार्यरत असणारे अधिकारी / कर्मचारी यांची ०१. ०१. २०१८ ते ३१. १२. २०१८ (०१.०१.२०१९) रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत

आमच्या सेवा

यंत्रमाग युनिट

हातमाग युनिट

सूतगिरणी युनिट