राज्यातील साध्या यंत्रमाग धारकांनी सन २०१७-१८ या कालावधीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने रजिस्ट्रेशन करण्याची
दिनांक ३०/०६/२०१९ पर्यंत असलेली मुदत दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत वाढवुन देण्यात येत आहे.


Our Services For

Powerloom Units

Handloom Units

Spinning Units